เราเป็นผู้นำทางด้านการ จัดหางาน เพื่อเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพ

เทคนิคและกระบวนการ จัดหางาน ในการค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคคล องค์กรระดับไหนก็ย่อมอยากได้พนักงานที่มีฝีมือมีศักยภาพมาร่วมงานด้วยทั้งนั้น ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสม แต่กว่าจะได้พนักงานมาร่วมงานแต่ละคนต่างก็มีกระบวนการมากมาย เพื่อเข้ามาปฎิบัติงานในตำแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ การสรรหาบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงาน ต่อจากการวางแผนกำลังคน เป็นการค้นหาแหล่งบุคคลเพื่อหาคนซึ่งมีความสามารถ กระบวนการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการคัดเลือก จัดหางาน ส่วนการคัดเลือกเป็นการเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการจ้างงาน จากกลุ่มบุคคลที่มีอยู่เพียงสองประเด็นนี้ก็ต้องอธิบายรายละเอียดซึ่งมีอยู่มากมาย การสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจกับผู้สมัครเป้าหมายที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของการสรรหาก็เพื่อให้ได้บุคคลที่ดีมีคุณภาพอันหมายถึง เป็นคนดี และมีความสามารถเหมาะสมกับองค์การ และจะสิ้นสุดกระบวนการเมื่อองค์กรนั้นรับบุคคลนั้นๆ เข้าเป็นพนักงานแล้ว

บริษัท จัดหางาน สามารถพิจารณาจากบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเพื่อการว่าจ้างด้วยการโอนย้าย หรือการเลื่อนขั้น ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการคัดเลือกที่เหมาะสม แน่นอนว่าระหว่างกระบวนการนั้นย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเข้ามาทำงาน ในทางตรงกันข้ามบริษัทไหนที่ไม่ให้ความสำคัญตรงจุดนี้ก็จะทำให้ได้บุคลากรที่ไม่มีความสามารถ ลองเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่แทนที่จะเกิดความรู้สึกเบื่อคุณอาจจะอยากมาทำงานทุกวันก็ได้ค่ะ มาดูเหตุผลน่ารักๆ ที่ทำให้เราอยากมาทำงานกันดีกว่า จัดหางาน หลังจากได้รับใบสมัครและตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของใบสมัครก็จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงานและประเมินในเบื้องต้น เกณฑ์มาตรฐานในการสรรหาเลยก็คือเรื่องของผลการเรียน นอกจากจะวัดความสามารถได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว

การคัดเลือกบุคลากรของการ จัดหางาน

1. จัดหางาน โดยการวางแผนกำหนดตำแหน่งงาน ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลเสียกับงาน ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุความต้องการสรรหาพนักงาน การสรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือกพนักงาน และทำให้บริษัทย่ำแย่ลงได้เช่นกัน อธิบายและกำหนดจำนวนความต้องการพนักงานรายตำแหน่งและระบุตำแหน่งในผังโครงสร้างองค์กร การสรรหาบุคลากรที่ดีนั้นจึงควรต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ ดำเนินการตามแผนงานการเข้ารับตำแหน่งและงานปฐมนิเทศ ตลอดจนมีการใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การปฏิบัติงานของตำแหน่งที่ต้องการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีที่สุดมาร่วมงานกับบริษัทการคัดเลือก หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน บุคลากร เข้ามาทำงานในองค์กรนับได้ว่าเป็นภารกิจที่ยากที่สุด

2. จัดหางาน กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้สมัคร เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเสมอ พนักงานที่ได้งานโดยตรงตามความสามารถและบุคลิกภาพ มีแนวโน้มที่จะเกิดความพอใจในงาน มีความสุขกับงาน ทำงานได้ดีมากขึ้น ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในงาน ซึ่งมักมีผลสืบเนื่องไปสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วย กล่าวคือถ้าพนักงานไม่มีความสามารถ ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์การ การได้บุคคลที่เหมาะสมกับงานเข้ามาทำงาน ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงานลงไปได้ การเปลี่ยนงานบ่อยมักไม่เกิดผลดีกับตัวพนักงานและองค์การธุรกิจ ผลการดำเนินงานขององค์การก็จะแย่ไปด้วย ดังนั้นคุณจึงต้องคัดแต่คนที่เหมาะสมเข้ามา ในส่วนตัวของพนักงาน การเปลี่ยนงานบ่อย ทำให้ต้องย้อนกลับไปนับเริ่มต้นใหม่แทนที่จะได้ก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อย ๆ อาจส่งผลให้ก้าวไม่ทันเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ในการได้บุคคลที่เหมาะสมกับงานเข้ามาเป็นพนักงาน

3. จัดหางาน กำหนดเทคนิคในการคัดเลือก ต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่และที่ทำงานใหม่อยู่บ่อย ๆ ซึ่งบางทีทำให้เกิดความเครียดและสุขภาพจิตเสื่อม สำหรับผลกระทบต่อองค์การในกรณีที่เปลี่ยนพนักงานบ่อย ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง ช่วยให้พนักงานผู้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อบริษัทหรือองค์การธุรกิจ และต่อพนักงานเอง ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำนวนมาก การทดสอบที่ใช้อยู่ทั่วไป อาจไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้จะต้องออกแบบและจัดทำให้เหมาะสมแก่องค์การโดยผู้เชี่ยวชาญ ในบ้านเรามักจะมองข้ามความสำคัญโดยไม่คิดที่จะพัฒนากระบวนการ การทดสอบต้องพิจารณา ตามความเหมาะสมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจ้างงานแต่ละตำแหน่ง ให้การคัดเลือกมีประสิทธิภาพสูงสุดนับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง ในการจ้างงานส่วนมากจะใช้การสัมภาษณ์เป็นการพิจารณา ต่อองค์และเป็นการทำงานที่ไม่ใช่มืออาชีพโดยแท้จริง ความเหมาะสมของผู้สมัครงงานในขั้นตอนสุดท้าย เพราะมีการสื่อสาร

4. จัดหางาน วางมาตรฐานและสรุปผลในการคัดเลือก บริษัทต้องเจอก็คือมาตรฐานการออกเกรดเฉลี่ยของแต่ละสถาบันนั้น นอกจากจะสรรหาบุคลากรบุคคลให้กับทั้งองค์กรแล้ว ยังต้องวางแผนเรื่องต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้างของการบริการทั้งหมด แตกต่างกันสิ้นเชิงเกณฑ์การตัดเกรดของบางที่ก็ง่าย บางทีก็ยาก แม้แต่การงบประมาณในการจัดจ้างทั้งหมด กรณีนี้ฝ่ายบุคคลอาจต้องใส่ใจมากกว่าสาเหตุอื่นๆ หรือแม้แต่เกณฑ์การให้เกียรตินิยมของแต่ละสถาบันก็ต่างกันด้วย ต้องสรรหาบุคคลากรใหม่มาทดแทนตำแหน่งที่ถูกโยกย้ายไป อาจมีความเสี่ยงที่จะได้คนที่ไม่ดีเท่าเดิม ผู้สมัครบางคนอาจมีเกรดเฉลี่ยที่เท่ากัน ได้คนใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ เข้ามาทำงานด้วย อาจทำให้องค์กรเกิดการปรับตัว หรืออุดรอยรั่วของข้อบกพร่องต่างๆ ได้ รวมถึงเปิดใจยอมรับเรื่องอะไรใหม่ๆ ได้ง่าย แต่เกณฑ์ของแต่ละที่นั้นต่างกัน ฝ่ายบุคคลควรเข้าใจระบบและมาตรฐานนี้อย่างละเอียด

การจัดหางานในไทยและในต่างประเทศ

การจัดหางานในไทยและในต่างประเทศ เป็นบริการที่ทำให้นายจ้างและลูกจ้างได้พบกันและตกลงว่าจ้างทำงานกัน ลักษณะของการจัดหางานจะมีอยู่ 2 ลักษณะได้แก่ การจัดหางานโดยรัฐ และการจัดหางานโดยภาคเอกชน โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้กรมการจัดหางาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและวิธีการให้บริการจัดหางานในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัดและการให้บริการนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ต้องการคนงานให้ได้คนงานตามความต้องการ โดยผู้ใช้บริการไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการแต่อย่างใด

แต่อย่างไรก็ตามการจัดหางานโดยภาคเอกชนยังเป็นธุรกิจที่คงอยู่กับสังคมมายาวนานแม้ว่าการจัดหางานจะมีความเสี่ยงและการดำเนินกิจการยังขึ้นอยู่กับสภาพเศรษกิจของประเทศ แต่ธุรกิจนี้ยังคงเป็นช่องทางที่มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนอยู่มไม่ใช้น้อย โดยผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยต้องมีคำว่า “จัดหางาน” ประกอบอยู่ในชื่อของกิจการ โดยลักษณะการให้บริการจัดหางานจะเป็นผู้ให้บริการรับจัดหางานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูงให้แก่คนหางานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการจัดหางานให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ต้องการหาคนงาน โดยจะคิดค่าบริการจากบริษัทหางานหลังจากมีการตกลงจ้างงานกับพนังงานหรือผู้บริหารที่ส่งไปให้

รูปแบบในการจัดหางานบริษัทจัดหางานจะทำหน้าที่ จะมีฝ่ายสรรหาเพื่อเปิดรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ ฝ่ายสรรหาของบริษัทจัดหางานก็จะทำการคัดเลือกพนักงานหรือผู้บริหารโดยพิจารณาจากคุณสมบัติทักษะ ความสามารถ แรงจูงใจและทัศนคติในการทำงานตลอดจนความชอบในเรื่องบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อผู้ประกอบการจะได้พิจารณาคุณสมบัติที่ลูกค้าที่ต้องการ ตลอดจนใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของลูกค้า หลังจากนั้นก็จะส่งผู้สมัครให้ลูกค้าพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนของบริษัท และเมื่อพนักงานเริ่มทำงานแล้วก็สิ้นสุดการทำงานและบริษัทจัดหางานก็จะคิดค่าบริการจากลูกค้า หรือฝ่ายสรรหาของบริษัทอาจจัดหางานจะทำการติดต่อกับผู้สมัครโดยผ่านทางโทรศัพท์ การออกงาน Job Fair หรือ Website จัดหางานแล้วจึงนัดสัมภาษณ์และจะคัดเลือกพนักงานหรือผู้บริหารโดยพิจารณาคุณสมบัติตามที่บริษัทลูกค้าต้องการ

โครงสร้างองค์กรธุรกิจจัดหางานทั่วไป แต่ละฝ่ายมีหน้าที่โดยสังเขป เช่น ฝ่ายการตลาด ทำหน้าที่หาลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการ สรรหาลูกจ้างและผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหาร ดูแลเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และบริหารงานทั่วไป

คุณสมบัติของบริษัทจัดหางานที่ดีต้องยอมรับว่าทุกวันนี้นับว่ามีทางเลือกในการสมัครงานจากหลายๆ ช่องทางสำหรับการหางาน ทั้งจากสื่อหนังสือพมพ์ นิตยสาร ป้ายประกาศ อินเตอร์เน็ตฯลฯ อย่างไรก็ตามในภาวะที่มีการแข่งขันสูง มีจำนวนคนหางานล้นตำแหน่งเช่นนี้ ไม่ว่าจะเด็กจบใหม่ คนว่างงาน หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ก็ดี การเลือกใช้บริการของบริษัทจัดหางาน เพิ่มในช่องทางการสมัครงานอีกทางก็ย่อมช่วยให้มีโอกาสในการหางานได้เร็ว อีกทั้งการใช้บริการบริษัทจัดหางานยังเป็นวิธีการที่ดี สำหรับทั้งฝ่ายสองฝ่าย คือผู้สมัครเองก็ได้งานที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง และบริษัทเองก็จะได้คนที่มีความสามารถและทำงานได้ตรงตามที่ตั้งใจไว้โดยมีตัวอย่างวิธีการคัดเลือกบริษัทจัดหางานที่ดี ดังนี้1. ควรตรวจสอบว่าบริษัทจัดหางาน ที่ผู้สมัครงานใช้บริการเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และต้องมีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่จริง2. จะต้องมีการสัมภาษณ์พนักงานที่ถูกส่งมายังบริษัทจัดหางานก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการรับเข้าทำงาน เนื่องจาก สำนักงานจัดหางานอาจจะสรรหาพนักงานได้ให้ไม่ตรงความต้องการทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติอื่นๆ เช่น อุปนิสัย บุคลิกภาพ ดังนั้นผู้สมัครจึงควรตรวจสอบสัญญาการจัดหางานทุกครั้ง3. ต้องดูว่าบริษัทจัดหางานนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด มีความชัดเจนในการอธิบายลักษณะงานหรือไม่ ที่สำคัญอย่าสมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้า เพราะส่วนใหญ่พวกนี้อาจเป็นมิจฉาชีพที่อ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้โดยไม่ต้องผ่านกรมการจัดหางาน4. ควรมีการติดตามงานหรือแจ้งความคืบหน้างานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ปล่อยให้ผู้สมัครงานรอนาน5. สามารถให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆ ได้6. ควรมีการตรวจสอบสัญญาการจัดหางานทุกครั้ง เนื่องจากคุณอาจถูกเอาเปรียบได้จากการทำสัญญา เช่น ระยะเวลาที่สามารถเปลี่ยนพนักงานได้หากไม่พอใจในผลการปฏิบัติงาน

การจัดหางานในประเทศที่มีประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ การมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ดังนั้นในการบริการจัดหางานเจ้าหน้าที่ควรจัดทำข้อมูลของผู้สมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วและควรจัดข้อมูลให้เป็นระบบ แยกหมวดหมู่ เพศ วุฒิการศึกษาให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ควรจัดทำคู่มือของกระบวนการขั้นตอนการให้บริการจัดหางานในประเทศ และจัดระบบงาน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเอกสารประกอบที่ไม่สำคัญหรือใช้แทนกันได้สะดวกรวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน อีกทั้งควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการหรือนายจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลความเคลื่อนไหวของการจ้างงาน ความต้องการแรงงานของนายจ้าง และเพื่อให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับบริการจัดหางาน ยังควรทำแผนในการติดตามผลหรือเข้าเยี่ยมสถานประกอบการ หลังจากสถานประกอบการใช้บริการแล้ว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเพื่อทราบข้อมูลในประภเทกิจการและลักษณะการทำงานของสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาเป็นรายละเอียดในการชี้แจงให้ ผู้สมัครงานได้เข้าใจ และสร้างความเข้าใจ และสร้างความน่าเชื่อถือจากผู้สมัครงานได้และเพื่อเป็นการติดตามผลปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อจำกัดต่างๆ ของกรมการจัดหางานต่อการจัดบริการให้สถานประกอบการเข้าใจถูกต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการดำเนินการในด้านบริการจัดหางานในประเทศต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริการจัดหางานคือกุญแจสำคัญในการบริการให้มีประสิทธฺภาพ ดังนั้นควรจัดอบรมเจ้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริการจัดหางานในประเทศให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และให้เข้าถึงสถานประกอบการทุกขนาดทุกประเภทกิจการ

การจัดหางานต่างประเทศ นอกเหนือจากการไปทำงานงานต่างประเทศด้วยวิธีรัฐบาลเป็นผู้จัดส่ง คือกรมการจัดหางาน ยังมีบริษัทจัดหางาน หรือตัวแทนจัดหางานอีก ถ้าผู้ที่ประสงค์อยากจะไปทำงานต่างประเทศควรต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานก่อนว่ามีอยู่จริงหรือไม่ มีการจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ โดยสามารถโทรสอบถามหรือติดต่อที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ที่สำคัญไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการล่วงหน้าก่อนจนกว่าจะรู้กำหนดการเดินทางที่แน่นอน และต้องเลือกจ่ายเงินผ่านบัญชีบริษัทจัดหางานหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานโดยตรงเท่านั้น เมื่อจ่ายเงินแล้วให้ขอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทจัดหางานเก็บไว้เป็นหลักฐาน และถ้าหากหลังจาก 1 เดือนยังไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือกรมการจัดหางานทันที