หางาน ตำแหน่งงาน งานประจำ ช่างเทคนิคประจำอาคาร มีประสบการณ์ด้านงานช่างเทคนิค

ช่างเทคนิคประจำอาคาร การบำรุงรักษาหมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา การบำรุงรักษาวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นแนวคิดในงานการบำรุงรักษา ที่เก่าแก่ที่สุด ในตำราบางเล่มให้นิยามวิธีการบำรุงรักษาแบบนี้ว่า สรุปได้ว่าการบำรุงรักษาแบบนี้จะทำให้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางทีมงานได้นำข้อมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์และประมวลผล พบว่าเจ้าของอาคาร นิติบุคคล จำนวนมาก ยังมีปัญหาเรื่องช่างบำรุงรักษาอาคารยังขาดแคลนไม่เพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของงานระบบ ติดขัดไม่สะดวก เกิดความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์อย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้น ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและโดนต่อว่าจากผู้เข้าพักอาศัย เช่าใช้สำนักงานอยู่เนื่องๆ ตัวอย่างการบำรุงรักษาแบบนี้ได้แก่ การตรวจเช็คระดับน้ำมันลิฟท์โดยสารที่บริเวณช่องตรวจระดับน้ำมัน ช่างเทคนิคประจำอาคาร การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะเวลาการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สำคัญบางชิ้นตามระยะเวลา ปัญหาดังกล่าวเป็นเพราะเราขาดการวางแผนงานบำรุงรักษางานระบบที่ดีมาตั้งแต่แรกเริ่มใช้อาคาร ยังจัดทีมช่างบริการไม่ถูกจุด ยังไม่เหมาะสม ขาดบุคลากรที่เอาจริงและเอาใจใส่ในงาน ตลอดจนความรู้ความสามารถยังไม่ถึงขีดที่จะรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งปัญหางบประมาณที่จำกัด ไม่สามารถจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่เรากล่าวมา ปัญหาหนึ่งที่พบเสมอในการทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลาคือ ทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นโดยไม่จำเป็น และในบางกรณีอาจจะเป็นการรบกวนชิ้นส่วน ในระบบอื่นโดยไม่จำเป็นรวมถึงอาจจะมีการประกอบกลับชิ้นส่วนไม่ถูกต้อง ซึ่งนับว่าเป็นผลเสียมากว่าผลดีเสียอีก ช่างผู้มีความรู้ความชำนาญผ่านการอบรมเข้าช่วยงานท่าน โดยมีวิศวกรซ่อมและบำรุงรักษาของคอยกำกับดูแล ช่างเทคนิคประจำอาคาร แต่ทำงานภายใต้แผนงานการซ่อมและบำรุงรักษาและสั่งงานโดยพนักงานบำรุงรักษาของเจ้าของอาคาร ดำเนินการโดยไร้การบำรุงรักษา เพราะในความเป็นจริงฝ่ายซ่อมบำรุงจะไม่ต้องปฏิบัติงานใด ๆ เลยจนกว่าจะมีรายงานว่าเครื่องจักรชำรุด ใช้งานต่อไปไม่ได้ เครื่องจักรสมัยใหม่มีกลไกที่ละเอียด และซับซ้อนกว่าเครื่องจักรในสมัยก่อน ๆ รวมทั้งเป็นการยากที่จะทำการถอดเปลี่ยน จัดหาช่างพร้อมวิศวกรวางแผนงานบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ เราส่งทีมงานเข้ามาช่วยวางแผนบำรุงรักษาใหม่ให้ท่าน พร้อมset เครื่องมือ วางแผนอะไหล่ พร้อมงบประมาณ พร้อมรับประกันผลงานไม่มีความเสียหายของอุปกรณ์งานระบบที่จะสร้างความเดือดร้อนกับผู้ใช้งานอาคารแน่นอน โดยผู้ว่าจ้างจัดเตรียมเฉพาะงบประมาณที่ท่านพอใจเท่านั้น เรื่องบุคลากร เครื่องมือ การจัดการให้เป็นหน้าที่ของเราเท่านั้น หรือทำการตรวจเช็คตามจุดที่สำคัญของงานบำรุงรักษาตามแผน ช่างเทคนิคประจำอาคาร จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ สามารใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด วิธีการในการบำรุงรักษาโดยการคาดคะเนนับได้ว่าเป็นปรัชญาใหม่ในศาสตร์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักร

ช่างเทคนิคประจำอาคาร
ช่างเทคนิคประจำอาคาร

ช่างเทคนิคประจำอาคาร แนวความคิดโดยสรุปก็คือการใช้วิธีการ หรือเทคนิคใหม่ ๆ ของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการบำรุงรักษาประเภทนี้ก็ยังคงมีใช้ในบางสถานการณ์ เช่น ในอาคารที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีอุปกรณ์อะไหล่ทดแทนพร้อมอยู่เสมอ หรือสามารถสั่งซื้อได้อย่างทันทีทันใด โดยที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาประเภทนี้ อย่างไรก็ตามวิธีการตรวจสอบดังกล่าวจะเป็นลักษณะการประเมินสภาพเครื่องจักรที่ไม่มีข้อยุติที่แน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากความไม่เที่ยงตรงของประสาทสัมผัสของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นการใช้เครื่องมือวัดเชิงปริมาณสำหรับการบำรุงรักษาแบบคาดคะเนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพราะทำให้ได้ข้อสรุที่ไม่มีการบิดเพริ้วได้ในการปะรเมินสภาพของเครื่องจักร ควรน้อยกว่าการประยุกต์ใช้วิธีการบำรุงรักษาแบบอื่น เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง  (Performance) และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน ช่างเทคนิคประจำอาคาร เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหายหรือ ทำงานผิดพลาด เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ การทำให้เครื่องมือเครื่องใช้มีมาตรฐาน ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น ต้องเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ไว้เป็นจำนวนมาก เมื่อสามารถทราบถึงลักษณะของต้นทุนของการชำรุด จึงพอที่จะสามารถจัดเตรียมการล่วงหน้าสำหรับแรงงาน ชิ้นส่วนอะไหล่ และกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ไม่ขัดกับแผนการผลิตหลักได้ ซึ่งหมายความว่ามีค่าใช้จ่ายในการเก็บอะไหล่คงคลังสูง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติตามแผนการผลิตได้ตามประสงค์ ไม่สามารถวางแผนงานในการบำรุงรักษาได้ เพื่อความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน ช่างเทคนิคประจำอาคาร ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทำงานผิดพลาด ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ลดสถิติการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมการผิดพลาด เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม ลดเวลาการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย เก่าแก่ ขาดการบำรุงรักษา จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา ลดปริมาณอะไหล่คงคลังในการบำรุงรักษา มีเสียงดัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะทำงานได้ต้องอาศัยพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี ช่างเทคนิคประจำอาคาร เพื่อเป็นการลบล้างข้อบกพร่องในการบำรุงรักษาเมื่อชำรุด วางแผนการบำรุงรักษาได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงได้มีการพัฒนางานทางด้านการบำรุงรักษาตามแผนขึ้นมา กล่าวโดยย่อก็คือ การบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดขึ้นโดยอาจจะได้มาจากประสบการณ์หรือจากคู่มือการใช้งานของระบบและอุปกรณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามการชำรุดของอาคารและอุปกรณ์โดยไม่คาดฝันก็ไม่สามาถขจัดออกไปได้

ช่างเทคนิคประจำอาคาร เพื่อเพิ่มกำลังรับน้ำหนักรวมถึงแก้ไขและปรับระดับโครงสร้างตามหลักการทางวิศวกรรมเพื่อให้ผู้ใช้อาคารได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ทำให้การหยุดชะงักในการผลิตน้อยลง เดินราบเรียบไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน การเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง อาจจะเกิดจากการเติมน้ำมันที่สกปรกเข้าไปในระบบ การเสื่อมสภาพของไส้กรองอากาศ การชำรุดเสียหายของซีล และสิ่งสกปรกตังกล่าวก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระบบขาดความสมดุลย์ไป ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ทั้งเครื่องมือ เพื่อประเมินหาสาเหตุความเสียหายและนำมาซึ่งการประเมินวิธีการซ่อมแซมแก้ไขหรือเสริมกำลังโครงสร้างที่เหมาะสมทั้งในด้านวิศวกรรมและค่าใช้จ่ายเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลสูงสุด บุคคลากรที่มีความชำนาญสูงในการค้นหา Root cause แนวความคิดในการซ่อมบำรุงแบบนี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก เพราะว่าในทางสถิติแล้ว ช่างเทคนิคประจำอาคาร การชำรุดของอาคารและอุปกรณ์ไม่ได้เป็นการกระจายตัวแบบสม่ำเสมอ หรือมีรูปแบบที่แน่นอน ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเลือกช่วงการบำรุงรักษาตามแผนที่เหมาะสม และในบางกรณีถึงแม้ว่าได้ปฏิบัติการบำรรุงรักษาตามแผนแล้วก็ตาม เมื่อโครงสร้างรวมถึงระบบฐานรากเกิดความเสียหายอันเนื่องจากความสามารถในการรับน้ำหนักไม่เพียงพอ หรือการเสื่อมสภาพทางบริษัทจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสำรวจและตรวจสอบ ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดการชำรุดของเครื่องจักร และอุปกรณ์โดยไม่คาดคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้