หัวหน้าช่างเครื่องเจาะ ผู้ควบคุมเฉพาะทาง

หัวหน้าช่างคือ บุคคลที่มีหน้าที่ปกครอง ดูแล แนะนำ มอบหมาย ติดตามงาน สร้างขวัญกำลังใจ ให้คุณ ให้โทษ แก่ลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เพื่อให้งานและลูกน้องดำเนินไปอย่าง ราบรื่น และ ประสบผลสำเร็จหรือพูดง่าย ๆ หัวหน้างานมีหน้าที่รับคำสั่งจากเบื้องบนและนำมาถ่ายทอดให้กับลูกน้องตนเองในการทำงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวหน้าช่างเครื่องเจาะ คือ ผู้ที่จะคอยควบคุม และคอยตรวจตราหน่วยช่างงานเจาะโดยเฉพาะ หัวหน้าช่างเครื่องเจาะเป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับงานเจาะในโรงงาน เนื่องจากงานเจาะจะต้องใช้ความเที่ยงตรงต่อผลงาน ต่อการผลิต ซึ่งถ้าเกิดการผิดพลาดอาจส่งผลต่อผลงาน และพนักงาน หัวหน้าช่างเครื่องเจาะ จึงมีความสำคัญมาก เพื่อไม่ให้งานที่ออกมานั้นเกิดการผิดพลาดระหว่างการผลิต

งานเจาะจัดเป็นกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน ที่มีลักษณะการทำงานแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แต่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานโลหะ  การเจาะเป็นกระบวนการตัดเฉือนวัสดุงานออก โดยใช้ดอกสว่าน รูที่ได้จากการเจาะด้วยดอกสว่านจะมีลักษณะเป็นรูกลม เช่น รูยึดเหล็กดัดประตูหน้าต่างบานพับ  กลอนประตูบ้าน  ตลอดจนชิ้นส่วนรถจักรยาน  รถยนต์ต่าง ๆ  มีรูสำหรับการจับยึดมากมาย

ในการเจาะรูบนชิ้นงานสามารถทำได้ด้วยเครื่องจักรกลหลายชนิด  เช่น  การเจาะรูบนเครื่องกลึง  เครื่องกัด  เป็นต้น  แต่ในการเจาะรูที่ประหยัด  รวดเร็ว  และนิยมใช้กันมากที่สุด  คือ  การเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ  ดังนั้น  เครื่องจักรกลพื้นฐานที่จะกล่าวในบทนี้  คือ เครื่องเจาะ

ชนิดของเครื่องเจาะ

เครื่องเจาะมีหลายชนิดแต่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้  คือ  เครื่องเจาะตั้งพื้น  เครื่องเจาะแบบรัศมี  และเครื่องเจาะในงานอุตสาหกรรม

  1. เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ (Bench – model Sensitive Drilling Machine)
  2. เครื่องเจาะตั้งพื้น (Plan Vertical Spindle  Drilling  Machine)

3.เครื่องเจาะรัศมี  (Radial  Drilling  Machine)

4.เครื่องเจาะหลายหัว  (Multiple-spindle or Gang-type Drilling Machine)

  1. เครื่องเจาะแนวนอน (Horizontal Drilling  Machine)

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ นั้นมีความสำคัญไม่น้อย เพราะอาจจะเกิดการผิดพลาดในการปฎิบัติงานก็เป็นได้ หัวหน้าช่างเครื่องเจาะควรศึกษาให้ดี เพื่อที่จะไปอบรมลูกน้องของเรา ก่อนใช้เครื่องเจาะทุกครั้งจะต้องตรวจดูความพร้อมของเครื่องก่อนใช้เสมอ  ถ้าเครื่องชำรุดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ

1.การจับยึดชิ้นงานจะต้องจับยึดให้แน่นและจะต้องจับให้ถูกวิธี

2.ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องเจาะ  และวิธีการทำงานให้ถูกต้อง

3.จะต้องแต่งกายให้รัดกุมถูกต้องตามกฎความปลอดภัย

4.จะต้องสวมแว่นตานิรภัยป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา

งานเจาะ เป็นกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดรู ที่ชิ้นงาน ซึ่งในการเจาะนี้จะใช้ดอกสว่านหมุนตัดชิ้นงานรวมไปถึงการทำปากรูเจาะในลักษณะต่างๆ เช่น การเจาะเพื่อฝังหัวสกรู และการเจาะเพื่อทำเกลียวใน เป็นต้น งานเจาะใช้กับการประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ สะพาน งานโครงสร้าง  แต่ก่อนที่จะประกอบกันด้วยวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาจะต้องผ่านการกระทำให้งานนั้นเป็นรูเสียก่อน เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานครั้งนี้ คือ  เครื่องเจาะ  และเครื่องมือที่ทำให้เกิดรูนั้น  คือ  ดอกสว่าน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องเจาะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเจาะให้ถูกต้อง รวมทั้งการบำรุงรักษาและที่สำคัญคือปฏิบัติงานเจาะด้วยความปลอดภัย หัวหน้าช่างเครื่องเจาะที่ดีควรให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของลูกน้อง และคอยแนะนำการปฎิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมานั้นที่ดีขึ้น และไม่มีการผิดพลาด