ช่างเทคนิค – วิศวกร ควบคุมสายงานการผลิตต่างๆ ….!!!

ช่างเทคนิค – วิศวกร ช่วยวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ ควบคุมสายงานการผลิต การใช้และการบำรุงรักษา

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

จากสภาวการณ์ทางการตลาดที่มีการแข่งขันทางธุรกิจในระดับสูงทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ จําเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอาหาร จะต้องควบคุมประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน และการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศ เพราะฉะนั้นช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นอาชีพที่มีความสําคัญ และสถานประกอบการยังมีความต้องการสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

– สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานได้

– มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

– มีความเป็นผู้นํา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการทํางานได้

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ ช่างเทคนิค วิศวกร กัน

1.บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด รับสมัครตำแหน่ง ช่างเทคนิค วิศวกร/ช่างเทคนิค/วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี – วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / วิศวกรไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้ – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานเก่ง และมีไหวพริบกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน – มีใบขับขี่รถยนต์ – บริษัทยินดีที่จะรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ตั้งใจจะเรียนรู้ – สื่อสารภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 202 อาคารเลอ คองคอร์ด ห้องเลขที่ 2304 ชั้นที่ 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 064-229-4967 อัพเดทเมื่อวันที่ 18/11/2561

2.บริษัท อินฟราเซท จำกัด รับสมัครตำแหน่ง ช่างเทคนิค วิศวกร/วิศวกรโครงการ/วิศวกรบริการ/ช่างเทคนิค

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป – วุฒิ ปวส- ปริญญาตรี ด้านสื่อสาร/ ไฟฟ้า/ โทรคมนาคม/ เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ – สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด – สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่ – ประสานการทำงานหน้างานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย = ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ – มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

อัตรา/ เงินเดือน : 10 อัตรา เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท อินฟราเซท จำกัด 58/57 ชั้น 2-3 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2/34 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร : 02-954-5072-3 ต่อ 204,111 อัพเดทเมื่อวันที่ 16/11/2561