หลักการในการเป็นช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

ในทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์คนเมืองรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่คอนโดฯ กันมากขึ้น เพราะสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีความเป็นส่วนตัว ทำให้โครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคอนโดฯ ในปัจจุบันมีพื้นที่น้อย ประมาณ 30-40 ตร.ม. ทำให้ผู้อยู่อาศัยมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับขนาดและดีไซน์ได้ มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย สะท้อนความเป็นตัวตนไม่เหมือนใคร ในงบประมาณที่ควบคุมได้ จึงทำให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งงานเหล่านี้ล้วนเป็นงานที่จะขาดช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ ผู้อยู่อาศัยไม่สามารถติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากต้องใช้ทักษะของช่างและต้องมีอุปกรณ์ในการติดตั้งโดยเฉพาะ จุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินคือ ประหยัดพื้นที่มากกว่าเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ใช้สอยภายในคอนโดที่มีไม่มากนัก เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้อาศัยให้ความสำคัญมากเช่นกัน และในยุคที่คนเมืองมีความเป็นตัวของตัวเอง ชอบความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อะไรที่ขึ้นชื่อว่ามีชิ้นเดียวในโลกหรือผลิตมาเพื่อเราโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่สิ่งของ แต่ยังรวมถึงคอนโดฯ ที่อยู่อาศัยอีกด้วย ยิ่งได้ห้องที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์มาเพื่อตัวเอง ทั้งสี ขนาด และฟังก์ชั่นในการใช้งาน ยิ่งทำให้พื้นที่เหล่านั้นมีความหมายมากเป็นพิเศษ แน่นอนว่าทำให้การทำตลาดแบบ Personalize ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เริ่มเติบโตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แนวโน้มลูกค้าที่เดินเข้ามาถามหาเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่นอกเหนือจากที่วางขายอยู่ทั่วไป เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมกับห้องและความชอบของตัวเองมีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่ละปี โดยเฉพาะในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่คอนโดฯ ที่มีพื้นที่จำกัด แม้ที่ผ่านมาจะมีเฟอร์นิเจอร์แบบบิวท์อินให้ลูกค้าเลือกได้ แต่จะเป็นในลักษณะ Modular Customization ซึ่งเป็นแบบที่มีการขึ้นรูปหรือทำไว้สำเร็จตามแบบที่มีอยู่ไว้ในสต๊อก เพื่อนำไปประกอบหรือต่อเข้ากับส่วนต่างๆ ภายในห้องเท่านั้น   

ดังนั้นผู้ที่เป็น ช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดี นอกจากทักษะงานช่างแล้วยังต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการอะไรที่แปลกใหม่และประณีต

   หลักการทำงานงานช่าง

1.1.มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์และประโยชน์ชองเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

1.2.มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์ และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

1.3.มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์หลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 วิธีการทำงานช่าง

การทำงานงานช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ต้องมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

          2.1.ศึกษาข้อมูลของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิดว่ามีลักษณะพิเศษอย่างไรติดตั้งอย่างไร ใช้งานอย่างไร ศึกษาคำแนะนำหลักความปลอดภัยในการติดตั้ง

2.2.วางแผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การติดตั้งและการผลิตคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ เวลา การใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

2.3.ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ และแก้ไขระหว่างที่ปฏิบัติ

2.4.ตรวจสอบและประเมินการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการและหลังดำเนินการติดตั้งว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร มีข้อผิดพลาดหรือจุดใดบ้างที่ไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนการทำงานช่าง

3.1 ขั้นเตรียมการหรือขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนศึกษาคู่มือการใช้และการติดตั้งของส่วนประกอบต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ ต้องมีการเคลื่อนย้ายอย่างไร ผู้ปฏิบัติต้องวิเคราะห์ว่าวัสดุแต่ละชนิดมีปัญหาเช่นใด

3.2ขั้นตอนดำเนินการหรือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการทำงานตามที่วางแผนหรือเตรียมไว้ โดยผู้ปฏิบัติจะลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนได้มาตรฐานและแข็งแรง

3.3ขั้นตรวจสอบ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบหรือประเมินวิธีการทำงานช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ว่ามีข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ส่วนใดเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลเสียหายต่อลูกค้า

3.4ขั้นปรับปรุงและพัฒนา เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการทำงานช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ เพราะขั้นตอนนี้เป็นการนำผลการตรวจสอบหรือประเมินการทำงานช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ โดยนำข้อดีหรือข้อเด่นมาพัฒนาให้ดีขึ้น

กระบวนการจัดการงานช่าง

1.การวางแผนดำเนินการ เป็นความสามารถในการวางแผนว่าจะใช้กำลังคนในการทำงานอย่างไร จำนวนเท่าไร ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง

2.การแบ่งงาน เป็นความสามารถในการแจกแจงงานที่จะทำว่าเป็นงานประเภทใด ต้องใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์อะไรบ้าง ใช้กำลังคนกี่คนในการทำงานแต่ละขั้นตอน

3.การบริหารบุคคล เป็นความสามารถในการคัดเลือกคนเข้าทำงานได้เหมาะสมกับงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง มีทักษะที่เหมาะสมในการเป็นช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

4.การบริหารการเงินและวัสดุ เป็นความสามารถในการเตรียมและจัดหา ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบงบประมาณและวัสดุที่ได้วางแผนก่อนและหลังปฏิบัติ

5.การผลิตหรือการติดตั้ง เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ และมีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง คุณภาพความคงทนและเป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

6.การแก้ไขปัญหา การเป็นช่างช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ต้องตรวจสอบคุณภาพหลังขั้นตอนการติดตั้งหรือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  บางครั้งอาจต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาที่การติดตั้งหน้างานมีปัญหา